Allerlei

Leerlingenverzekering

Op school is uw kind verzekerd tegen ongevallen. Hopelijk moet u op die instantie nooit een beroep doen, maar u weet maar nooit. Daarom willen wij u inlichten over de draagwijdte van die verzekering.

Waarborgen

Burgerlijke verantwoordelijkheid

 • Lichamelijke letsels: tot beloop van € 14.873.611,49
 • Materiële schade (met inbegrip van deze veroorzaakt door brand, ontploffing, rook, water en glasbreuk ten belope van € 619.733,81): maximum € 2.478.935,25

Persoonlijke verzekering "ongevallen"

 • In geval de Burgerlijke Verantwoordelijkheid niet betrokken is of in geval de rechthebbenden verzaken deze in te roepen, waarborgt de Maatschappij de terugbetaling van:
  • de medische en farmaceutische, paramedische en soortgelijke kosten, evenals de kosten voor prothesis-apparaten, tot beloop van de bedragen bepaald door tarieven van toepassing inzake RIZIV, beperkt tot maximum € 24.789,35
  • de kosten van tandprothesis tot beloop van € 1.859,20 per slachtoffer zonder € 458,60 per tand te overschrijden
  • de kosten van vervoer voor zwaar gewonden: € 2.478,94
  • de kosten van begrafenis tot beloop van € 2.478,94 per slachtoffer
  • verzorging in het buitenland tot beloop van € 4.957,87

  De maximum tussenkomst van de maatschappij is beperkt tot € 7.436,81 per slachtoffer, na tussenkomst van de mutualiteit of van een ander bijstands- of verzekeringsorganisme.

 • In geval van dodelijk ongeval: een kapitaal van € 2.478,94.
 • In geval van blijvende invaliditeit: een kapitaal van € 12.394,68.
 • In geval van gedeeltelijke blijvende invaliditeit: een kapitaal vastgesteld op basis van het kapitaal voorzien voor "volledige blijvende invaliditeit", evenredig met de graad van invaliditeit.

Rechtsbijstandsverzekering

 • In geval van insolventie van derden: € 6.197,34
 • In geval van strafrechterlijke borgtocht: € 6.197,34
Uitsluitingen

Van de waarborg 'Burgerlijke aansprakelijkheid' zijn uitgesloten de schade veroorzaakt

 • aan derden wanneer de leden zich niet meer onder toezicht van de leiding bevinden, bv. op weg van en naar de activiteiten. Deze ongevallen dienen geregeld door de maatschappij waarbij u uw polis "B.A. Familiale" of "B.A. Gezin" hebt onderschreven.
 • aan roerende en/of onroerende goederen (bv fietsen, rekentoestellen, jassen, …m.a.w. persoonlijke goederen ) en aan dieren die een verzekerde onder zijn bewaking of eenvoudig tot zijn beschikking heeft.
 • door motorvoertuigen onderworpen aan een bij wet verplichte verzekering.

Van de waarborg 'ongevallen' zijn uitgesloten:

 • zelfmoord of poging tot zelfmoord
 • het beoefenen van gevaarlijke sporten
 • opzet, zware fout, dronkenschap, gebruik van drugs
 • de gevolgen van oorlogsgebeurtenissen.
Aangifte van een ongeval
Wat moet u doen indien uw kind het slachtoffer werd van een ongeval?
 • Zo snel mogelijk uw mutualiteit op de hoogte brengen
 • Indien het ongeval veroorzaakt werd door een ander persoon, aangifte doen bij uw verzekeraar "B.A. Familiale" of "B.A. Gezin"
 • De aangifteformulieren voor de verzekering aan de maatschappij of aan de assurantiebezorger overmaken binnen de vermelde termijn (zie hierna)
 • De directie op de hoogte houden van de verdere evolutie van het ongeval
 • De aangifteformulieren voor de verzekering bestaan uit: de ongevalsaangifte (1 origineel met 1 kopij), het geneeskundig getuigschrift en de uitgavenstaat.
 • Wanneer, waar en door wie?
In te dienen documenten in te vullen door te sturen naar

Ongevalsaangifte:

Afhankelijk van de voorwaarden die van toepassing zijn, binnen een aanvaardbare termijn.

maar:

onmiddellijk bij overlijden van het slachtoffer; ten laatste 1 maand na het begin van de hospitalisatie van het slachtoffer; ten laatste 3 maand na de 1ste medische ingreep, ten laatste 6 maand in de andere gevallen
leerlingenadministatie verzekeraar of assurentiebezorger
geneeskundig getuigschrift, zo mogelijk samen met de ongevalsaangifte behandelende geneesheer verzekeraar of assurantiebezorger
uitgavenstaat, zo mogelijk samen met de ongevalsaangifte Ziekenfonds (deel 1) voor de medische kosten; de benadeelde (deel 2) voor de andere kosten verzekeraar of assurantiebezorger
Bijkomende vraag

Vaak wordt ons de vraag gesteld wat de verzekering inhoudt wanneer leerlingen zich met de fiets verplaatsen. We ontvingen onderstaand antwoord van de heer Peter De Maeseneer, onze contactpersoon van het Interdiocesaan Centrum.

Als leerlingen onder begeleiding met de fiets naar een sporthal rijden dan zijn ze verzekerd voor:
 • eigen lichamelijke schade
 • eigen materiele schade (vb. kledij, bril …) behalve hun fiets
 • lichamelijke schade aan derden
 • materiele schade aan derden (vb. een leerling heeft iemand aangereden en die persoon zijn broek is gescheurd: dit zal vergoed worden). Als de leerlingen naar huis rijden en ze veroorzaken schade aan derden dan is dat een zaak voor de familiale verzekering, want ze zijn niet onder begeleiding. Voor nadere inlichtingen kan u zich wenden tot mevrouw Veronique Vanderplaetsen, lid van het ondersteunend personeel.