De vrije ruimte

Het concept

In het vijfde en zesde jaar kan de school sinds het schooljaar 2004-2005 twee uren van de lessentabel zelf inhoudelijk vorm geven, los van de basisopleiding van elke leerling. Deze uren behoren tot het ‘complementaire gedeelte’ en mogen dan ook klasoverstijgend variëren.

Het Sint-Bernarduscollege koos van bij de aanvang voor een creatief en flexibel systeem met een ruime variëteit aan keuzemogelijkheden. Zo beoogt de school verschillende doelstellingen met de invulling van deze Vrije Ruimte (kortweg VR).
Niet alleen verschuift geleidelijk het belang van instructie en leren naar leren leren en neemt de zelfsturing van het leerproces van de leerling toe, de nadruk komt ook te liggen op de didactische methoden die de nieuwsgierigheid, creativiteit en zelfstandigheid van leerlingen stimuleren.

De VR biedt bovendien de kans tot klas- en vakoverschrijdende initiatieven die methodisch en inhoudelijk beter voorbereiden op de pedagogische aanpak in het hoger onderwijs.

Tenslotte is het mogelijk de leerlingen andere vakken aan te bieden.

Het modulaire aanbod in de VR is inhoudelijk erg gevarieerd en ook in tijd zijn er invullingen van kortere en langere duur.
De thema’s zijn erg verscheiden en gerelateerd aan wiskunde (bv. uitdieping van het pakket 6 uur wiskunde), wetenschappen (bv. labotechnieken en industriële toepassingen), talen (bv. Spaans of Nieuw-Grieks), cultuur (bv. architectuur of het project kunst), economie (bv. dubbel boekhouden of bedrijfseconomie), digitale didactiek (bv. webdesign en grafische vormgeving), nieuwe vakken (bv. filosofie),vaardigheden ...

De modules nemen niet evenveel tijd in beslag. Het schooljaar wordt opgesplitst in twee semesters zodat er in de derde graad vier periodes ontstaan. Een aantal modules duren één semester, andere een volledig schooljaar en een aantal zelfs twee schooljaren (bv. wiskunde, Spaans).

De stem van de leerling wordt zeker in acht genomen bij de keuze van modules. De leraren brengen inhoudelijke voorstellen aan en via een democratische stemronde bepalen leerlingen welk aanbod overblijft. Nadien kiest iedere leerling uit de overgebleven modules wat hij/zij wil volgen. Toch is die keuze niet volledig vrij:

 • sommige onderwerpen sluiten immers beter aan bij een bepaalde richting (bv. dubbel boekhouden bij economie, industriële toepassingen chemie bij wetenschappen)
 • de betrachting is zoveel mogelijk klasdoorbrekend te werken. Maar wanneer er twee of meer groepen zijn voor een module wordt, indien gewenst, de klasgroep behouden
 • dat het leerproces minstens even belangrijk is als het product ervan, mag blijken uit de evaluatie: zowel het proces als het eindproduct worden geëvalueerd aan de hand van een permanente evaluatie
Elke leerling krijgt wekelijks twee uur VR in blok aangeboden. Voor het vijfde jaar is dat op dinsdag van 15.00 tot 16.50 uur, voor het zesde jaar op donderdag van 15.00 tot 16.50 uur. Bij het samenstellen van de uurroosters werden de vaklokalen en de ICT-lokalen het 8ste uur vrijgeroosterd. Tijdens het 9de uur kan elk seminarie over alle schoolaccommodatie beschikken.

De school heeft sterk geïnvesteerd in ICT-materiaal en bouwde in de grote vakantie een tweede openleercentrum uit, wat ook voor de VR een dankbare leeromgeving is. Ook dit jaar zijn er investeringen geweest voor extra projectoren, software, video’s en dvd’s. Waar nodig wordt gebruikgemaakt van het labo.

De groepsgrootte is bewust beperkt gehouden. Elke groep wordt bijgestaan door een begeleider. De OLC-beheerders en de ICT-coördinator zijn permanent beschikbaar voor technische ondersteuning.

Algemene afspraken voor de leerlingen

De school is opgesplitst in 2 groepen, wat toelaat om de keuzevakken per studierichting aan te bieden. Bovendien krijgt iedereen twee seminaries zodat het aanbod ook per semester is verdeeld.
Het eerste seminarie loopt van september tot december, het tweede van januari tot juni. De leerlingen kunnen zelf een keuze maken tussen de aangeboden seminaries.
Er zijn een aantal keuzevakken die over het volledige schooljaar gespreid worden. Wie kiest voor één van deze mogelijkheden, volgt zowel het eerste als het tweede semester dezelfde module (A en B).

Voor een aantal keuzevakken is een bepaalde voorkennis of bijzondere interesse vereist. Daarvoor ontvangen alle leerlingen de korte inhoud van elk seminarie.

In een eerste ‘stemronde’ kiest elke leerling per semester drie keuzevakken in volgorde van belang (met waardeschaal). Om een seminarie in te richten moet er een minimum aantal leerlingen zijn die er voor kiezen. Bij grote belangstelling voor een bepaald seminarie kan dit eventueel tweemaal ingericht worden.
In de loop van de proefwerkperiode krijgen de leerlingen een vernieuwd maar beperkter overzicht met het definitieve aanbod van keuzevakken.
De laatste schooldag krijgt iedereen zijn keuzefiche terug. De leerlingen bevestigen hun studierichting en delen hun definitieve keuzevak mee (= 1 keuze per semester).

Mogelijks aanbod vrije ruimte vijfde jaar
Naam Omschrijving Module
WI +2u voor WI6u
(opbouwmodule)
Deze leerlingen volgen zowel in het eerste als in het tweede semester een module wiskunde. Het pakket van 6u wordt uitgediept en uitgebreid met extra aanbod, bv. de gulden snede, de geschiedenis van het getal pi, toepassingsoefeningen, onderzoeksopdrachten, ruimte voor zelfstandig werk, links met andere vakken. Instappen in dit pakket doe je enkel in het eerste semester van het vijfde jaar. Na elk semester kan je beslissen een andere module aan te vatten. A-B
Spaans
(opbouwmodule)
Deze leerlingen volgen zowel in het eerste als tweede semester een module Spaans. Grote aandacht wordt besteed aan het communicatieve om zo op een
systematische en actieve manier de Spaanse taal aan te leren. Alle vaardigheden komen aan bod, al staan ‘spreken’ en ‘luisteren’ op de voorgrond. Met gevarieerde teksten en talrijke oefeningen leer je stap voor stap de taal te gebruiken in reële communicatieve situaties. Verder is er aandacht voor de cultuur van Spanje en Latijns-Amerika. Tijdens de Barcelona-reis kan je vrijuit je kennis gebruiken.
A-B
Labotechnieken
(opbouwmodule)
In het labo leren leerlingen experimenten uitwerken en uitvoeren, leren ze veilig omgaan met chemische stoffen en verwerven ze specifieke labotechnieken. De module richt zich tot leerlingen uit de wetenschappelijke richtingen. A-B
Bedrijfseconomie
(opbouwmodule)
Wat is een bedrijf en wie kan/mag een bedrijf opstarten? In deze module wordt er o.a. nagegaan welke verplichtingen een handelaar moet naleven bij het opstarten van een zaak alsook wie volgens het handelsrecht nu eigenlijk een handelaar is. Verder bestaan er verschillende soorten ondernemingsvormen (BVBA, NV, …) elk met hun specifieke voor- en nadelen. Deze voor- en nadelen komen uiteraard grondig aan bod.
Tijdens deze lessen wordt ook een inleiding gegeven i.v.m. het dubbel boekhouden en worden aan de hand van actuele cases bedrijven doorgelicht d.m.v. een balansanalyse. Verder worden er ook nog verschillende thema’s uit het burgerlijk, handels- en vennootschapsrecht behandeld zoals bijvoorbeeld de huwelijksstelsels, het erfrecht, contractrecht … Kortom deze cursus is echt een must voor wie wat meer wil te weten komen over de werking van een bedrijf.
A-B
Dubbel boekhouden
(opbouwmodule)
Een absolute aanrader voor wie economie studeert. Boekhouden is complementair met de stof economie die in de derde graad wordt gezien. Je leert hoe de bedrijven hun kosten en opbrengsten, hun bezittingen en schulden op een overzichtelijke en correcte manier bijhouden. Je stelt balansen op en spreekt een oordeel uit over de financiële gezondheid van de onderneming. A-B
ICT: Het opbouwen van websites Gespreid over de derde graad wordt het thema ‘webdesign en grafische vormgeving’ uitgewerkt. In keuzevak 11 wordt de basis gelegd om een website te construeren met behulp van HTML, Dreamweaver en extra opmaaktalen. Eerst wordt er aandacht besteed aan het ontwerp zelf, rekening houdend met specifieke afspraken. Daarna wordt de website opgebouwd, voorzien van opmaak, figuren en hyperlinks. Voorkennis is niet vereist.  
Grafische vormgeving Grafische vormgeving schetst de historische en theoretische achtergrond van grafische
vormgeving. Beide modules ( Grafische vormgeving en ICT: Het opbouwen van websites) vormen een inhoudelijke cluster, maar toch kunnen ze los van elkaar gevolgd worden. De beide invalshoeken kennen volgend jaar een vervolg. De basisprincipes van de grafische vormgeving worden toegelicht a.d.h.v. enkele iconen zoals Toulouse Lautrec en de Bauhausschool. Je leert de basis van een vectorieel tekenprogramma en van pixelgebaseerde beeldbewerking kennen. Via opdrachten maak je kennis met de meest uiteenlopende facetten van vormgeving: het medium (druk, web), de typografie (lettertypes, letterzetten), lay-out (opmaak flyer, affiche, huisstijl) en beeldbewerking. In keuzevak 11 wordt de basis gelegd om een website te bouwen.

 
Bewegingsagogiek Leerlingen met een interesse voor speelpleinwerking / jeugdbeweging / bewegingsbegeleiders worden hier aangesproken. Leerlingen leren omgaan met jongeren a.d.h.v. bewegingsopdrachten. Ze leren communiceren, animeren, leiding nemen, organiseren en creatief zijn. Door het organiseren van bewegingsactiviteiten voor kinderen, leeftijdsgenoten en andere doelgroepen zoals senioren o.v.v. sportdagen en spelnamiddagen, leren ze omgaan als bewegingsbegeleider via het gebruik van didactische principes en aangepaste methodieken.  
Project architectuur (wet. tekenen) De module richt zich tot leerlingen geïnteresseerd in architectuur en vormgeving, die hun ruimtelijk inzicht willen testen en aanscherpen. De leerlingen creëren een ontwerp van een gebouw volgens bepaalde grootte, functie, geografische inplanting, waarbij verschillende projectiesystemen aan bod komen zoals perspectiefschetsen en orthogonale projectie.  
Mysteries, mythen en wetenschappers Aan de hand van mythen en mysteries maken we kennis met wetenschappen en de mensen achter de wetenschap. Onderwerpen zijn: de Lijkwade van Turijn, de Bermudadriehoek, de ontwikkeling van de atoombom, Da Vinci, Galileï, de ontwikkeling van antibiotica, het brein van Einstein enz. Naast het theoretische aspect (met opzoekopdrachten en presentatie van informatie) is er ruimte voorbehouden voor het uitvoeren van praktische proeven. Wetenschappelijke voorkennis of studierichting is niet noodzakelijk.  
Wereldwijs of vaardig in interculturele communicatie Via mondiale vorming en actieve werkvormen rond wereldburgerschap krijg je meer inzicht in de wereld en in de globalisering. Je horizon wordt verruimd, je kijk op andere culturen wordt genuanceerder, je solidariteit groter. Je doorprikt de beeldvorming. Je ontdekt verbanden tussen thema’s en culturen en leert omgaan met de complexe maar boeiende diversiteit. Kortom je wordt meer wereldburger en voorbereid op een studie- en werkverblijf in het buitenland  
Film en geschiedenis Aan de hand van documentaires, films, cartoons wordt er nagegaan in hoeverre film het collectieve geheugen bepaalt rond historische gebeurtenissen, hoe beeldmateriaal deel kan uitmaken van propaganda en hoe hiermee kritisch kan omgegaan worden. De twintigste eeuw passeert de revue, gaande van de stomme film, de musicals van de jaren dertig, historische films van Chaplin, documentaires en films over de wereldoorlogen, enz.  
Verkenning van het heelal Expedities naar Mars, Venus of Saturnus, uitstapjes naar een ruimtestation, stilaan ontelbare sondes en satellieten die de ruimte worden ingeslingerd… het is intussen allemaal zo vanzelfsprekend. Hoewel… de ontdekking van een nieuwe planeet (Is het er wel één?), kometen die met de regelmaat van de klok opduiken, sporen van “bezoek” uit de ruimte aan onze Aarde en zelfs een “alledaagse” zonsverduistering kunnen het grote publiek nog altijd beroeren. In deze module nemen we alle bewoners van ons zonnestelsel onder de loep. We geven antwoorden op veel gestelde vragen, met de zekerheid dat elk antwoord voor ontelbare nieuwe raadsels en blijvende verwondering zal zorgen. Een bezoek aan een sterrenwacht mag hierbij niet ontbreken en uiteraard spelen we ook in op de actualiteit in de wereld van de astronomie. Wie deze module volgt, kan hierop aansluitend in het 6de jaar een module kosmologie volgen.  
Mogelijks aanbod vrije ruimte zesde jaar
Naam Omschrijving Module
WI +2u voor WI6u
(opbouwmodule)
Deze leerlingen volgen zowel in het 1ste als 2de semester een module wiskunde. Ze hebben ook het vorige schooljaar het keuzevak WI+2u gevolgd. Het wiskundepakket van 6u wordt uitgediept en uitgebreid met extra aanbod, toepassingsoefeningen, onderzoeksopdrachten, ruimte voor zelfstandig werk, links met andere (wetenschappelijke) vakken, enz. . A-B
Spaans
(opbouwmodule)
Deze leerlingen volgen zowel in het 1ste als 2de semester een module Spaans. Keuze 2A-b (tweede jaar) is voor de leerlingen die ook het vorige schooljaar het keuzevak Spaans gevolgd. Grote aandacht wordt besteed aan het communicatieve om zo op een systematische en actieve manier de Spaanse taal aan te leren. Alle vaardigheden komen aan bod, al staan ‘spreken’ en ‘luisteren’ op de voorgrond. Met gevarieerde teksten en talrijke oefeningen leer je stap voor stap de taal te gebruiken in reële communicatieve situaties. Verder is er aandacht voor de cultuur van Spanje en Latijns-Amerika. Tijdens de Barcelona-reis kan je vrijuit uw kennis gebruiken. A-B
Modern-Grieks
(opbouwmodule)
Deze leerlingen volgen zowel in het 1ste als 2de semester een module Nieuw- Grieks. Wie Oud-Grieks kent, zal verrast zijn zijn woordenschat in dagelijks taalgebruik te kunnen toepassen. Maar wie geen of slechts één jaar Grieks gestudeerd heeft, kan ook aansluiten. Een kleine inspanning om het alfabet en de naamvallen in te studeren moeten volstaan om je op weg te zetten. Nadruk ligt op het communicatieve om zo op een systematische en actieve manier de Griekse taal aan te leren. Er wordt ook aandacht besteed aan de nawerking van het Oud-Grieks in het Modern-Grieks, al wordt hierbij rekening gehouden met het doelpubliek. A-B
Bewegingsagogiek
(opbouwmodule)
Leerlingen met een interesse voor speelpleinwerking / jeugdbeweging / bewegingsbegeleiders worden hier aangesproken. Leerlingen leren omgaan met jongeren a.d.h.v. bewegingsopdrachten. Ze leren communiceren, animeren, leiding nemen, organiseren en creatief zijn. Door het organiseren van bewegingsactiviteiten voor kinderen, leeftijdsgenoten en andere doelgroepen zoals senioren o.v.v. sportdagen en spelnamiddagen, leren ze omgaan als bewegingsbegeleider via het gebruik van didactische principes en aangepaste methodieken A-B
Mini-onderneming
(opbouwmodule)
Tijdens dit seminarie gaan de leerlingen een echt bedrijf runnen met een product of dienst die ze zelf gekozen hebben. Door middel van brainstorming gaan ze op zoek naar een product en gaan ze via marktonderzoek na of hiervoor potentiële klanten zijn. Zij maken statuten van een vennootschap, plaatsen aandelen, berekenen de kostprijs, produceren en verkopen, houden de boekhouding bij, maken de balans en de resultatenrekening, ... Drie maal per jaar is er een algemene vergadering van aandeelhouders. M.a.w.: Zij vervullen de taken van een echt bedrijf maar dan op een kleinere schaal. Kortom, je zal vaak verbaasd staan van wat je zelf vaststelt. A-B
Verkenning van het heelal Expedities naar Mars, Venus of Saturnus, uitstapjes naar een ruimtestation, stilaan ontelbare sondes en satellieten die de ruimte worden ingeslingerd - het is intussen allemaal zo vanzelfsprekend. Hoewel, de ontdekking van een nieuwe planeet (Is het er wel één?), kometen die met de regelmaat van de klok opduiken, sporen van “bezoek” uit de ruimte aan onze Aarde en een “alledaagse” zonsverduistering kunnen het grote publiek nog altijd beroeren. In deze module nemen we alle bewoners van ons zonnestelsel onder de loep. We geven antwoorden op veel gestelde vragen, met de zekerheid dat elk antwoord voor ontelbare nieuwe raadsels en blijvende verwondering zorgt. Een bezoek aan een sterrenwacht mag hierbij niet ontbreken en ook spelen we in op de actualiteit in de wereld van de astronomie. Naderhand gaan we dieper in op het ontstaan van sterren en sterrenstelsels, peilen we naar de oorsprong van het heelal en werpen we een blik in de toekomst van het ‘al’ om ons heen. Kortom: we maken kennis met een nog prille maar o zo boeiende wetenschap: de kosmologie.  
De nieuwe fysica: titanen en hun werk Einde 19de eeuw dacht men dat de wetenschap, en dan zeker de fysica, zo stilaan het hele plaatje begon te zien en dat men alles nu wel begrepen had. Weldra zou men de hele fysica in één dik boek kunnen gieten en zich met iets anders gaan bezighouden. Maar toen kwamen giganten van het kaliber Einstein op de proppen die de hele natuurkunde op haar kop zetten… Voor sommigen stortte de wereld in, anderen zagen een prachtige toekomst gloren en stortten zich vol enthousiasme in dit nieuwe avontuur.
Intussen zijn we een eeuw verder en is de rust nog steeds niet teruggekeerd. In deze lessenreeks proberen we te begrijpen wat de essentie is van al deze evoluties. Wat is algemene en speciale relativiteit? Wat is nu juist die kwantummechanica? Moet je Einstein heten om dit allemaal te kunnen bevatten? Wie was Bohr? Waarom botst zijn theorie met die van Einstein… Hoe heeft men na de 2de wereldoorlog toch een standaardmodel kunnen ontwerpen? En waar staan we nu? … Welke technologieën zijn mogelijk door deze revoluties? Hadden we zonder Einstein GSM’s gehad? Was Bohr nodig om de magnetron te bedenken? Hoe zou de medische beeldvorming eruit gezien hebben zonder dit alles?... Kortom: een massa vragen waar we in het 2de semester van het 6de jaar een antwoord op zoeken.
 
ICT: Photoshop Met ‘Photoshop’ worden technieken aangeleerd waarbij beroep gedaan wordt op creativiteit en zelfstandigheid. In beperkte tijd maken de leerlingen kennis met basistechnieken bij beeldcompositie, nieuwe functies voor fotobewerking en - correctie, grafische ontwerpen, webontwerpen, bewegende beelden …  
ICT: Webdesign Gespreid over de derde graad wordt het thema ‘webdesign en grafische vormgeving’ uitgewerkt. In keuzevak 12 leer je websites maken naar vorm en naar code, met aandacht voor animatie. Naast een technisch en theoretisch luik, komt er ook een grafisch deel waarbij je leert werken met programma’s als Dreamweaver, Photoshop, Image Ready, Freehand, Animated Gif, Flash … Dit aanbod vormt een inhoudelijke cluster met module 17, al kunnen ze los van elkaar gevolgd worden.  
Boekhouden Je leert hoe ondernemingen hun kosten, opbrengsten, schulden, investeringen enz. registreren.Op basis van deze gegevens bereken je de winst en stel je de balans op. Niet enkel de registratrie maar ook de interpretatie van de gegevens komt aan bod: is de onderneming financieel gezond? Hoe zit het met de rendabiliteit? Kunnen er eventueel liquiditeitsproblemen opduiken? …  
Economie Brengt China onze welvaart in gevaar? Waarom stijgen de olieprijzen? Wat is het verband met de dollarkoers? Leven de Amerikanen boven hun stand? Waarom verkoopt Europa zijn landbouwoverschotten in Afrika? En is de Afrikaanse boer daar bij mee? Moet autorijden in de spits duurder worden, of is het beter de trein te subsidiëren?Waarom koopt België schone lucht in Rusland? Kan je het milieu redden door vervuilingsrechten te verhandelen? Welkom in de wondere wereld van de homo economicus (sapiens?).  
Industriële toepassingen chemie In deze module worden twee sectoren voorgesteld waar chemie een belangrijke rol speelt: de suiker- en automotief industrie. Beide onderwerpen bieden de gelegenheid om dieper in te gaan op reactietypes die in lesverband vluchtig aan bod komen. Ook worden de economische aspecten en de milieuproblematiek niet uit de weg gegaan. Een goede chemische voorkennis een vereiste. Alle leerlingen met de component WI of WE in hun studierichting komen in aanmerking.  
Muziekproductie Deze module is bedoeld als vervolg op de module muziekcompositie (5de jaar). Met behulp van bestaande geluidssamples en geluidsfragmenten en het programma Cubase kan je een muziekstuk in een stijl naar keuze componeren. Cubase is een virtuele opnamestudio die toelaat verschillende sporen (basslijn, drumlijn, synthesizer, zanglijn, …) te mixen en te bewerken. Op elke lijn kunnen plug-ins of effecten toegepast worden zoals echo, reverb, frequentie- en andere filtering, enz…. Verder bestaat de mogelijkheid zelf samples of fragmenten te maken met behulp van virtuele instrumenten en deze te gebruiken in je mix. Indien gewenst kan ook zang opgenomen en verwerkt worden. Deze module heeft tot doel één of meerdere producties te maken die voldoen aan hoogstaande technische eisen qua afwerking.  
KINO.de Kino.de = Duits leren aan de hand van recent Duitstalig filmmateriaal. Beoogde kennis en vaardigheden: begrijpend luisteren / begrijpend lezen (recensies) / woordenschatuitbreiding (scenario) / uitspraak (scènes naspelen) ... op basis van (bij wijze van voorbeeld, de reeks wordt uitgebreid): Hans Weingartner: Die Fetten Jahre sind vorbei ,Fatih Akin: Gegen die Wand, Marc Rothemund: Sophie Scholl. Die letzten Tage, Harald Hamrell: Kommissar Beck. Die lezte Zeugin (Krimi), (Sprache: Deutsch/Undertitel: Deutsch für Gehörlose!) Sofort Karten sichern!  
Project Kunst Deze module is bedoeld voor leerlingen die graag artistiek bezig zijn én die in kunst geïnteresseerd zijn. Wat komt aan bod? Schetsen en tekenen met verschillende potloden en/of houtskool, met kleur werken in verschillende technieken zoals waterverf (aquarel), plakkaatverf (dekkend), enz.. Met een beroemde kunstenaar en/of kunststroming als inspiratiebron worden de geleerde technieken uiteindelijk toegepast tijdens een vrije en creatieve opdracht.  
Creatief schrijven/Literair salon Je maakt kennis met de verschillende literaire vormen: poëzie, dramatiek en proza. Via gerichte opdrachten, die afwijken van de “standaardopdrachten” binnen de gewone lessen Nederlands, ontdek je je eigen literaire capaciteiten. Mogelijke opdrachten zijn: Elke leerling bedenkt een personage. Deze verschillende personages ontmoeten elkaar. Op deze manier werken ze samen aan één groot prozaïsch werk. Een objectieve en subjectieve beschrijving van een onderwerp maken, een dagboekfragment, een sonnet, een redevoering, een modern sprookje schrijven, … De teksten worden wekelijks beoordeeld en becommentarieerd door alle anderen van de groep of door een deel van de groep. Ook voordracht van de geschreven teksten komt aan bod.  
Zin voor zin Bij “zin voor zin” wordt er verwacht dat je open durft praten en respectvol luistert naar elkaar. We gaan nadenken over wat wij de moeite waard vinden in het leven. We gaan ook nagaan wat andere mensen hierover denken (bv. aan de hand van teksten, liedjes, film). Hierrond kan dan een toonmoment gemaakt worden.  
Vrijwilligerswerk Je wordt ingeschakeld in het vrijwilligerswerk. Tijdens de eerste lessen wordt er hierover theorie gegeven. De werking van de verenigingen wordt uitgelegd. Nadien ga je als vrijwilliger aan de slag. (Let er wel op dat de activiteiten ook buiten de lesuren kunnen vallen – bv. op wo nm of zaterdag). De leerkracht komt je stageplaats opzoeken en heeft gesprekken met de mensen waarmee je moet samenwerken. Verwacht wordt dat je op een constructieve manier leert samenwerken met anderen. Op het einde van het semester geef je voor de klas een voordracht over je ervaringen.
Keuzemogelijkheden zijn:
 • De Horizon (begeleiding leerling uit Bijzonder lager onderwijs)
 • Ziekenzorg Oudenaarde centrum (meewerken binnen de werking van
 • ziekenzorg)
 • Openbare bibliotheek Oudenaarde of
 • Ronse (leesgroepen / vertelmomenten voor kinderen)
 • Jeugddienst Oudenaarde
 • Odice Ronse (voorbereiden en uitvoering van spelnamiddagen voor kinderen)
 • VFG-Jong (= vereniging voor kinderen/jongeren met een handicap) (meewerken aan de organisatie van en het begeleiden van activiteiten)
Als je vrijwilligerswerk kiest, geef dan ook drie keuzes op van a tot g. Formuleer kort een motivatie zodat we weten wat je precies aanspreekt. Dit is belangrijk om weten als we voor extra stageplaatsen moeten zorgen. Met de keuze van je stageplaats wordt in de mate van het mogelijke rekening gehouden.