overleggroepen

De leerlingenraad van de eerste graad

Geen school zonder leerlingen. Meer nog: geen school zonder leerlingenraad. Na een tussenpauze van enkele jaren werd in 2004-2005 de leerlingenraad van de 1ste graad (LLR1) opnieuw opgericht.

De beweegredenen waren eenvoudig doch nobel: de LLR3 draaide uitstekend, maar in de andere twee graden was er geen 'leerlingenraadcultuur', wat nefast was voor een vlotte opvolging in de LLR3. Bovendien kan elke leerling, ongeacht zijn leeftijd een steentje bijdragen tot de leefbaarheid op onze school.

Die leefbaarheid betekent enerzijds een kritische maar opbouwende stem zijn in het belang van de leerling én de school. Anderzijds kan een leerlingenraad instaan voor activiteiten, acties en evenementen die de betrokkenheid bij het (school)leven vergroten. Voorbeelden hiervan zijn acties voor het goede doel of milieu op school, sportactiviteiten tijdens de recreatiemomenten en dies meer.

De werking van de LLR1 speelt zich af op twee niveaus: aan de ene kant is er minimum één keer per trimester een Algemene Vergadering waarbij de leerlingen problemen kunnen aankaarten, voorstellen doen, discussiëren. Elke klas stuurt een klasvertegenwoordiger naar de LLR1. Aan de andere kant kunnen werkgroepen de stand van zaken aan de gehele LLR1 meedelen.

In kleinere groepen (vijf tot tien leerlingen) tracht men een project(je) te realiseren. In 2004-2005 zorgde een werkgroep Vliegende Reporters voor de visuele en tekstuele verslaggeving van de opendeurdag van het SBC. Een andere werkgroep stond op zijn beurt in voor een 'Dag van'; het voorbije schooljaar stelde de werkgroep tijdens de Dag van het groen, bij wijze van promotiestunt, zichzelf in de kijker.

Om de leerlingen van de LLR1 te ondersteunen, kunnen zij rekenen op een enthousiaste begeleidende groep leerkrachten uit de 1ste graad. Enkele leerkrachten leiden en begeleiden de werkgroepen en vergaderingen en slaan tevens een brug naar hun collega’s en de directie van de school.

Of de leerlingenraad er in slaagt de school tot een aangename studieomgeving te transformeren, hangt in grote mate van de leerlingen en de klasvertegenwoordigers af. Zij bepalen mede de dynamiek en de goede sfeer op het SBC.

De leerlingenraad van de tweede graad

Nieuwe verkiezingen

Eind september vonden opnieuw de verkiezingen plaats van de klasverantwoordelijken van de 3de en 4de jaars. Om verkozen te worden konden de leerlingen zich kandidaat stellen en indien er meerdere kandidaten per klas waren, werd hier 1 verantwoordelijke uit gekozen door anonieme stemming in de klas.

Vanaf deze verkiezing kunnen we dus weer aan de slag voor een volledig schooljaar. Donderdag 6 oktober wordt er voor de eerste maal vergaderd. In zo’n eerste vergadering maken de leerlingen uit de verschillende klassen kennis met elkaar en wordt er een voorzitter en een secretaris gekozen. De voorzitter moet een leerling uit het vierde jaar zijn en de secretaris een leerling uit het derde jaar.

Werking LLR 2de graad

De taak van de voorzitter is om de ongeveer maandelijkse vergaderingen in goede banen te leiden. De voorzitter neemt tijdens de vergaderingen het woord en zorgt ook telkens voor enkele agendapunten om te bespreken. Deze agendapunten kunnen door de klasverantwoordelijken aangebracht worden via mail of persoonlijk gesprek of worden in voorgaande vergaderingen vastgelegd. Op het eind van een vergadering wordt er steeds tijd gemaakt voor een ‘variaronde’, hierbij krijgt ieder om beurt de kans om een vraag of probleem voor te leggen die besproken en eventueel opgelost kan worden op één van de vergaderingen. Zo is vorig jaar bijvoorbeeld de vraag gekomen uit een klas om een basketbalschoolploeg op te richten. Hiervan is dan ook werk gemaakt en dit jaar zou deze ploeg ook effectief starten.

De taak van de secretaris is om elke vergadering voor een beknopt maar volledig verslag te zorgen. Deze verslagen worden dan telkens per mail naar alle klasverantwoordelijken doorgestuurd en verschijnen tevens in het wekelijkse SBC-info zodat ook alle leerkrachten op de hoogte blijven van het reilen en zeilen van de leerlingenraad 2de graad.

Tijdens de vergaderingen zijn ook enkele leerkrachten aanwezig om er een beetje op toe te zien of alles vlot en efficiënt verloopt. Tijdens één of twee vergaderingen is er tevens een lid van de directie aanwezig zodat de leerlingen rechtstreeks aan een directielid vragen kunnen stellen of voorstellen kunnen doen.

Verwezenlijkingen LLR 2de graad

Vorig schooljaar heeft de leerlingenraad 2de graad zich vooral op de opendeurdag laten zien door te zorgen voor de kinderanimatie. Aangezien de leerlingenraad pas halfweg het schooljaar opgestart werd, was dit één van de grootste bezigheden van de LLR vorig jaar. Tijdens de vergaderingen werd besproken hoe ze deze animatie zouden aanpakken en hoe alles concreet georganiseerd zou worden. Door zich gehuld in hun oranje t-shirts te laten zien was een eerste belangrijke stap gezet: tonen dat de LLR 2de graad opnieuw actief was.

Dit schooljaar is het de bedoeling dat de LLR 2de graad ook effectief enkele acties onderneemt. Wat deze acties zullen inhouden, hangt af van de creativiteit van de nieuwe klasverantwoordelijken. Misschien zal er tevens overgegaan worden op het systeem dat toegepast wordt in de 3de graad, namelijk het oprichten van verschillende werkgroepen die dan rond een bepaald thema werken.

Wat dit jaar dus allemaal staat te gebeuren in de LLR 2de graad is tot nu toe nog een beetje een raadsel maar tijd brengt raad.

De leerlingenraad van de derde graad
De samenstelling

Bij aanvang van elk schooljaar kunnen alle leerlingen van de derde graad lid worden van de LLR. Ze worden hiertoe uitgenodigd via een rondvraag van enkele leden van de LLR. Alle geïnteresseerden sluiten zich aan bij de overgebleven leden van het vorige schooljaar. In een plenumvergadering worden de krijtlijnen uitgetekend voor het volledige schooljaar.

Om het geheel werkbaar te maken splitst de LLR zich op in werkgroepen. Elke werkgroep belegt zijn eigen werkvergaderingen o.l.v. een verantwoordelijke. Deze verantwoordelijke brengt verslag uit op de (bijna) maandelijkse LLRvergaderingen. Deze vergaderingen worden voorgezeten door een of twee voorzitters.

Na elke vergadering wordt een uitgebreid verslag gemaakt. Dit wordt voorgesteld aan de directie. In overleg wordt gezocht naar mogelijke oplossingen bij eventuele pijnpunten of geschillen. · Het verslag verschijnt voor de leerlingen in het KNT en op de site van de LLR. Binnenkort wordt het verslag op het communicatieplatform van de leerlingen geplaatst. · De leerkrachten krijgen het verslag te lezen via hun wekelijkse SBC-info.

De werkgroepen

De werkgroep Festiviteiten organiseert het Galabal en de LLRock.

Het KNT schetst op ironische wijze het schoolgebeuren in een gelijknamig tijdschrift. Dit verschijnt 5 maal per schooljaar.

De Sport coördineert verschillende sportdisciplines, zoals Rope Skipping, badminton, voetbal, basket, hockey...

De werkgroep Participatie en Communicatie overlegt op geregelde tijdstippen met de directie om het overleg te bevorderen. Door het bijwonen van de vergaderingen van het VSK (Vlaamse Scholierenkoepel) treden onze verantwoordelijken in contact met andere LLR en kunnen ze zelfs in debat gaan met politici.

De groep Cultuur zorgt voor film over de middag, probeert om de twee jaar een toneel op poten te zetten en organiseert een uitstap naar de ‘Night of the Proms’.

De werkgroep Milieu op School (MOS) poogt met alle geïnteresseerden de school een groen karakter geven.

Andere actieterreinen van de LLR

De LLR stimuleert de samenwerking tussen de eerste, tweede graad en derde graad door het oprichten van een Koepelraad. Dit overkoepelende orgaan brengt soms de drie graden bijeen om alle mogelijke problemen aan te kaarten. Bij het opstarten van de raden van de eerste en de tweede raad wil de LLR een handje toesteken.

De LLR organiseert de opstartvergadering voor de 100-dagen; het verdere verloop wordt overgelaten aan een bijzondere werkgroep.

De LLR probeert de data van de klasfuiven op elkaar af te stemmen.

http://www.leerlingenraadsbc.be/